+48 697 410 168
0szt.

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HYDROTERMO.PL

Niniejszy Regulamin reguluje warunki sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

§ 1

 Definicje

 1. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:

1.1.       Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 rdniach wolnychod pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 90  z późn. zm.)

1.2.       Hasło – indywidualny, składający się z co najmniej 6 znaków ciąg liter, cyfr i/lub innych znaków, przypisany do Loginu, służący do logowania się Klienta na Konto Klienta;

1.3.       Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, i która może zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży przez złożenie Zamówienia w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;

1.4.       Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.);

1.5.       Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.6.       Konto Klienta – dostępny w Sklepie indywidualny panel Klienta umożliwiający składanie Zamówień w Sklepie, do którego dostęp Klient uzyskuje po dokonaniu Rejestracji,

1.7.       Login – indywidualne oznaczenie Klienta wykorzystywane do logowania na Konto Klienta w Sklepie;

1.8.       Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego hydrotermo.pl;

1.9.       Rejestracja – utworzenie indywidualnego Panelu Klienta w Sklepie (Konta Klienta), dokonane zgodnie z Regulaminem, umożliwiające Klientowi korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu i podanie wymaganych w Regulaminie danych Klienta;

1.10.     Strona Internetowa – serwis internetowy pozycjonowany pod adresem www.hydrotermo.pl wraz z przypisanymi do niego podstronami;

1.11.     Sklep – serwis internetowy dostępny na Stronie Internetowej, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

1.12.     Sprzedawca –TERMOPOL Sp.z o.o., z siedzibą w Prałkowcach przy ul. Prałkowce 346, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, posiadająca KRS 0000113479, NIP: 679-21-26-687, REGON: 351109914 nr BDO: 000334183.

1.13.     Towar – produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu, w szczególności produkty z branży grzewczej (m. in. kotły gazowe, podgrzewacze gazowe, grzejniki, pompy obiegowe, armatura sanitarna, itp.).

1.14.     Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu;

1.15.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.16.     Newsletter – usługa polegająca na okresowym przekazywaniu drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej (e-mail) subskrybentów Newslettera, informacji marketingowych i handlowych przez Sprzedawcę.

 1. Pojęcia niepowołane w §1 ust. 1 Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Nagłówki paragrafów lub tytułów w Regulaminie nie wpływają na ich interpretację.
 2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, zawarte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej będą również obejmować słowa w liczbie pojedynczej.

 

§ 2

 Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Sklepu jest:

TERMOPOL Sp.z o.o., z siedzibą w Prałkowcach przy ul. Prałkowce 346, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, posiadająca NIP: 679-21-26-687, REGON: 351109914, BDO: 000334183 Kontakt: e-mail: kontakt@hydrotermo.pl oraz tel.: +48 697 410 168

 1. Prawa własności intelektualnej do logo, tekstu publikowanego na Stronie Internetowej oraz aukcjach i serwisach ogłoszeniowych przysługują Sprzedawcy. Wszelkie próby kopiowania i wykorzystywania, bez pisemnej zgody właściciela są wykroczeniem prawnym, zgodnie z art. 1. ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ("Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)".
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422). Zgodnie z ww. przepisem niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji.
 3. Sprzedawca umożliwia korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem sieci Internet przez użytkowników tej sieci oraz przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w ich aktualnych wersjach z włączoną obsługą języka Javascript oraz obsługą plików cookies („ciasteczka”).
 4. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych.
 5. Serwis internetowy na Stronie Internetowej nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies („ciasteczka”). Szczegółowe informacje na temat plików cookies („ciasteczka”) znajdują się na Stronie Internetowej w zakładce Polityka plików cookie.
 6. W celu korzystania ze Sklepu, w szczególności w celu składania Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnego Konta Klienta.
 7. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej w tym dostępnego na niej Sklepu na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:

a)           Formularz Kontaktowy (Formularz Kontaktowy); lub

b)           Prowadzenie Konta Klienta (Prowadzenie Konta Klienta); lub

c)           Składanie Zamówień w Sklepie (Składanie Zamówień w Sklepie).

d)         Świadczenie usługi Newslettera

 1. Usługi wskazane w § 2 ust. 7 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Sprzedawcy. Dla świadczenia usługi opisanej w zdaniu poprzedzającym konieczne jest uzupełnienie elementów formularza kontaktowego o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne.
 4. Usługa Prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi składanie Zamówień, modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
 5. Usługa Składania Zamówień w Sklepie jest dostępna po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na złożeniu przez Klienta Zamówienia na Towar przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu oraz Konta Klienta skutkującego zawarciem przez Klienta Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta do Sprzedawcy, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@hydrotermo.pl lub w formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Usunięcie Konta Klienta nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania żądania przez Sprzedawcę. Usunięcie Konta Klienta może wymagać podania przez Klienta danych Konta Klienta (np. loginu, adresu e-mail Klienta podanego na Koncie Klienta etc.) celem dokonania weryfikacji uprawnienia do żądania usunięcia Konta Klienta. Usunięcie Konta Klienta skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Prowadzenia Konta Klienta oraz Składania Zamówień w Sklepie.
 7. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub usług. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i/lub usług o których mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta przy dokonywaniu Rejestracji, a w przypadku późniejszej modyfikacji na adres podany na Koncie Klienta.
 8. Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług, o których mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywanie Strony Internetowej, Sklepu, Konta Klienta lub Formularza kontaktowego w celach sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w tym w celu lub w sposób naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.
 10. W przypadku nieprawidłowej funkcjonalności Strony Internetowej, a w szczególności Sklepu lub Konta Klienta, należy powiadomić o tym administratora, kierując informację za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: kontakt@hydrotermo.pl
 11. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie, przez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@hydrotermo.pl, lub pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Celem uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że niniejszy ustęp stosuje się wyłącznie do umowy umowę o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie; niniejszego ustępu nie stosuje się do Umów Sprzedaży.
 12. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, broszury, inne materiały informacyjne oraz reklamowe, jak również informacje zawarte na stronie www.hydrotermo.pl kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.

 

§ 3

 Zamówienia

 

 1. Klient może składać Zamówienia po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji oraz zgodnie z jego postanowieniami, w następujący sposób:

a) w Sklepie przy wykorzystaniu jego funkcjonalności; albo

b) przez przesłanie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: kontakt@hydrotermo.pl

Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zakupu określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu i nie jest równoznaczne z przyjęciem takiego Zamówienia przez Sprzedawcę.

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe po dokonaniu Rejestracji oraz uzupełnienia na Koncie Klienta następujących, aktualnych danych:

a)           imię i nazwisko Klienta,

b)           adres Klienta;

c)            numer telefonu Klienta;

d)           adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.

 1. Złożenie Zamówienia przez przesłanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga przesłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: kontakt@hydrotermo.pl, oraz wskazania w tej wiadomości:

a)           nazwy Towaru;

b)           koloru Towaru (w przypadku dostępności Towaru w więcej niż jednej opcji kolorystycznej);

c)            adresu dostawy

d)           numeru telefonu Klienta (nr telefonu kontaktowego);

e)           adresu poczty elektronicznej e-mail Klienta

f)            terminu Dostawy;

g)           metody dostawy Towaru;

h)           metody płatności (aktualna lista metod płatności dostępna jest na stronie http://hydrotermo.pl/formy-płatności.

 1. Złożenie zamówienia w sposób opisany w § 3 ust. 1 Regulaminu następuje przez wykonanie wszystkich następujących czynności:

a)           wybór Towaru (oraz jeżeli funkcjonalność Sklepu to umożliwia - jego                            parametrów  – np. koloru), ilości sztuk Towaru oraz kliknięcie w Sklepie przycisku „Dodaj do koszyka”.

b)           skompletowanie wszystkich Towarów będących przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie tych wszystkich Towarów „Do koszyka”;

c)            wypełnienie formularza zamówienia w tym: wybór metody wysyłki i dostawy;

d)           potwierdzenie złożenia Zamówienia przez kliknięcie opcji „Realizacja”

 1. Klient obowiązany jest do aktualizowania danych wskazanych w §3 ust. 2 Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w §3 ust. 2 lub 3 Regulaminu, jak również za niedokonanie aktualizacji tych danych przez Klienta.
 2. W przypadku zakupów dokonanych na stronie Allegro.pl jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (§ 3 ust. 3 Regulaminu), Sprzedawca, po otrzymaniu zamówienia z systemu aukcji lub wiadomości e-mail, samodzielnie wpisuje Kupującego i jego zamówienie do systemu Sklepu. Wpisanie Kupującego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym do systemu Sklepu jest równoznaczne z dokonaniem Rejestracji. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta dane do logowania na Konto Klienta; Klient obowiązany jest zmienić Hasło niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości

 

 1. Z zastrzeżeniem §3 ust. 9 Regulaminu, po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:

 

 1. 1) automatyczne  powiadomienie w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego przy Rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail (a w przypadku jego późniejszej zmiany na adres poczty elektronicznej e-mail podany w Koncie Klienta), potwierdzające złożenie Zamówienia, które nie jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży.

 

2) informację od Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia, oraz poszczególnych etapach jego realizacji, równoznaczne z przyjęciem oferty klienta..

 

 1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji jedynie wtedy, gdy Towar jest dostępny w magazynie. O niedostępności Towarów Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia w formularzu zamówienia.

 

 1. Z uwagi na rotację stanów magazynowych Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia niedostępności części lub całości Towarów (jak również części lub całości Towarów o parametrach zdefiniowanych przez Klienta) objętych Zamówieniem. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia późniejszego terminu realizacji Zamówienia, częściowej realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia.

 

 1. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku Zamówień składanych w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu potwierdzenie złożenia Zamówienia może nastąpić w terminie 2 dni roboczych od przesłania wiadomości e-mail zawierającej Zamówienie do Sprzedawcy. Klient, który złożył zamówienie w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu obowiązany jest do uprzedniej weryfikacji kosztów wybranej przez Klienta Metody dostawy i płatności na Stronie internetowej. Złożenie zamówienia w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu poczytuje się za akceptację kosztów wybranej przez Klienta metody dostawy i płatności.   
 2. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia oraz przesłanie informacji zwrotnej o Przyjęciu zamówienia. 

§ 4

 Realizacja Zamówień

 

 1. Zamówienia realizowane będą po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty ceny za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy tj. po zaksięgowaniu kwoty stanowiącej równowartość ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy. Płatność za zamówiony towar powinna zostać dokonana nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania przez klienta powiadomienia o przyjęciu/akceptacji Zamówienia.
 2. Postanowień §4 ust. 1 Regulaminu nie stosuje się do:

a)  Zamówień w których dostawa realizowana jest w ramach płatności „za pobraniem”; wówczas Zamówienia realizowane będą od Dnia Roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia;

b)  Zamówień, w których Klient dokona osobistego odbioru Towarów.

 1. Minimalny termin realizacji Zamówienia określony jest w Sklepie odpowiednio do każdego Towaru w oknie: „Czas dostawy”. Okres realizacji Zamówienia rozpoczyna się zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu z uwzględnieniem §4 ust. 2 Regulaminu.
 2. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie Polski oraz innych wybranych krajów Europy.
 3. Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie w Dni Robocze.
 4. Zamówione Towary mogą być według wyboru Klienta:

a)   dostarczone do Klienta pod adres wskazany w formularzu zamówienia, a w przypadku jego niewskazania na adres podany w Koncie Klienta wybraną metodą dostawy.

b).   odebrane osobiście w siedzibie Sprzedawcy;

 1. W przypadku osobistego odbioru zamówionych Towarów (§4 ust. 6 lit. a Regulaminu) zamówiony Towar zostanie wydany Klientowi pod warunkiem otrzymania ceny przez Sprzedawcę zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu albo uiszczenia płatności w gotówce przy odbiorze zamówionych Towarów, o ile Klient indywidualnie uzgodni ze Sprzedawcą, iż zapłata ceny nastąpi gotówką przy odbiorze Towaru.
 2. W przypadku osobistego odbioru zamówionych Towarów  (§4 ust. 6 lit. a Regulaminu), Klient potwierdza odbiór Towaru w formie pisemnej. Klient zobowiązany jest do zbadania ilości i jakości Towaru oraz zgłoszenia wszelkich stwierdzonych braków ilościowych lub jakościowych przed potwierdzeniem jego odbioru.
 3. Wraz z Towarem wydawany jest według wyboru Klienta rachunek lub faktura VAT.

 

§ 5

Dostawa

 

 1. Koszt przesyłki zależny jest od wagi zamówionego Towaru, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Klient jest informowany o wysokości kosztu przesyłki przy składaniu Zamówienia, a w przypadku składania Zamówienia w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu w wiadomości, o której mowa w §3 ust. 10 Regulaminu. Aktualna lista sposobów dostawy dostępna jest na stronie http://hydrotermo.pl/koszty-dostawy
 2. Sprzedawca realizuje Zamówienia w miarę możliwości w jednej dostawie.
 3. Jeżeli ilość zamówionych Towarów, ich gabaryty, szczególne warunki dostawy (np. potrzeba odpowiedniego zabezpieczenia Towarów w transporcie) uniemożliwia dostarczenie przedmiotu Zamówienia w jednej dostawie, Sprzedawca zastrzega możliwość dostarczenia zamówionych Towarów w więcej niż jednej dostawie. Dostarczenie zamówionych Towarów w więcej niż jednej dostawie możliwe jest tylko po zaakceptowaniu dodatkowych kosztów dostawy przez Klienta. Podobnie w przypadku wysyłki towaru o niestandardowej wadze (ponad 500 kg) koszt i sposób dostawy ustalany jest z Klientem indywidualnie. W celu uzgodnienia warunków dostawy, o której mowa w niniejszym ustępie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta. W przypadku niezaakceptowania tych kosztów przez Klienta lub niedokonania modyfikacji Zamówienia w sposób umożliwiający dostarczenie zamówionych Towarów w jednej dostawie w terminie 3 dni od otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, Zamówienie uważa się za anulowane.
 4. Zamówione Towary dostarczane są w paczkach, w których znajdują się części przeznaczone do samodzielnego montażu. Wraz z Towarem Sprzedawca dostarcza instrukcję montażu.
 5. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia Towaru do domu/mieszkania i ich montażu.
 6. W przypadku wysyłki za granicę, Sprzedawca zastrzega, że czas dostawy może ulec zmianie i zależny jest od rodzaju dostawy. O terminie dostawy Sprzedawca niezwłocznie po jego ustaleniu poinformuje Klienta. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy o terminie dostawy. W tym celu klient przesyła Sprzedawcy wiadomość e-mail o anulowaniu dostawy na adres: kontakt@hydrotermo.pl
 7. Przesyłkę należy rozpakować w momencie dostarczenia w obecności kuriera/przewoźnika oraz sprawdzić, czy wystąpiły uszkodzenia w transporcie i/lub niekompletności lub niezgodności Towaru z Zamówieniem.
 8. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Towar jest niezgodny z Zamówieniem, posiada braki ilościowe lub braki ilościowe elementów Towaru, albo też został mechanicznie uszkodzony, Klient jest zobowiązany do sporządzenia w obecności kuriera/przewoźnika protokołu szkody oraz do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody oraz brak poinformowania Sprzedawcy stanowi nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży ze strony Klienta, skutkujące odpowiedzialnością odszkodowawczą zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 9. Sprzedawca będzie rozpatrywał zgłoszone nieprawidłowości wymienione w ust. 8 Regulaminu niniejszego paragrafu, tylko jeżeli zgłoszenie nastąpiło w ciągu 24 godzin od odbioru przesyłki.
 10. Po potwierdzeniu odbioru Towaru przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przepisach prawa.
 11. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na rachunku i/lub faktury VAT.
 12. Produkty dostępne w Sklepie www.hydrotermo.pl są nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych za wyj. pkt. 13 oraz prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski w legalny sposób.
 13. Produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie w zakładce WYPRZEDAŻ są produktami nieużywanymi, które ze względu na zmianę asortymentu sprzedaży przeznaczono do sprzedaży po okazyjnych cenach.
 14. Do wyprzedaży mogą być wystawione produkty posiadające wady fizyczne w postaci ubytków lakierniczych, i innych, o których kupujący będzie informowany w ofercie sprzedaży. Wady, o których kupujący był poinformowany przed zakupem nie mogą stanowić podstaw dochodzenia roszczeń przysługujących kupującemu w ramach rękojmi.

 

 

 

§ 6

Płatności

 

 1. Za zakupiony Towar Klient uiszcza zapłatę ceny za pośrednictwem aplikacji dostępnej na Stronie Internetowej lub w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w informacji zwrotnej do Zamówienia. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. W przypadku osobistego odbioru zamówionych Towarów (§4 ust. 6 lit. a Regulaminu) zapłata ceny może nastąpić w gotówce przy odbiorze zamówionych Towarów o ile Klient indywidualnie uzgodni ze Sprzedawcą, iż zapłata ceny nastąpi w ten sposób.
 3. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Ceny Towarów, nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty, wycofywania Towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, jednak nie będzie to miało wpływu na ceny Towarów zamówionych przed wprowadzeniem zmian.

 

§  7

Reklamacje

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wad Towarów, konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
 2. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu 43Kodeksu Cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru (paragon, rachunek lub faktura) wraz z opisem przyczyny zwrotu.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy, Klient powinien odesłać wadliwy Towar, przesyłką pocztową pod adres:

TERMOPOL Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta 

ul. Batorego 4

37-700 Przemyśl

 Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub zaliczeniem pocztowym.

 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.
 2. Po uznaniu reklamacji Sprzedawca może:

a)           przesłać Towar pełnowartościowy;

b)           przesłać inny Towar wybrany przez Klienta z oferty na swój koszt; albo

c)            jeśli powyższe nie będzie możliwe, zwrócić cenę za Towar.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem postanowienia §7 ust. 3 i 4 Regulaminu Stosuje się odpowiednio.
 2. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §  8

 

Zwroty

 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; przykładowe oświadczenie o odstąpieniu zostało zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia – inna niż przewoźnik objął/a Towar w posiadanie. Jeżeli Towar był dostarczany osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia – inna niż przewoźnik objął/a w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa informując Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia wysłanego na adres Sprzedawcy, bądź adres elektroniczny Sklepu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Przy dokonywaniu zwrotu należy zwrócić uwagę, aby:

-  Towar zwracany był odpowiednio zabezpieczony w sposób odpowiadający w szczególności rodzajowi, rozmiarowi, wadze Towaru oraz sposobowi jego transportu (tj. np. z zastosowaniem właściwych pianek ochronnych);

- Towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania, musi być odesłany w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu i zawierać wszystkie elementy swojej oryginalnej zawartości,

- do przesyłki dołączyć pismo informujące o fakcie dokonania zwrotu Towaru zakupionego wysyłkowo oraz kopię dokumentu sprzedaży (faktury) lub oryginał paragonu (jeśli dowodem sprzedaży był paragon).

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy. O kosztach zwrotu rzeczy Konsument jest informowany w momencie składania Zamówienia, a w przypadku składania Zamówienia w sposób opisany w § 3 ust. 3 Regulaminu w wiadomości, o której mowa w §3 ust. 10 Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku zwrotu niezgodnego z postanowieniami § 8 ust. 7, a także w razie stwierdzenia braków ilościowych lub braków jakościowych elementów Towaru bądź mechanicznego uszkodzenia Towaru lub jego elementów.

 

§  9

Ochrona danych osobowych

 

 1. Za zgodą Klienta jego dane osobowe znajdują się w bazie danych, której administratorem jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i z zastrzeżeniem §9 ust. 3 i 4 Regulaminu nie będą ujawniane osobom trzecim.
 3. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są odsprzedawane  ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Konieczne są do wywiązania się z Umowy Sprzedaży. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uczestniczącym w realizacji Umowy Sprzedaży (w szczególności firmom kurierskim/przewoźnikom) i wyłączenie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada administrator danych oraz pracownicy lub współpracownicy administratora danych uczestniczący w realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Każdy Klient, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych  w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres: kontakt@hydrotermo.pl

 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj.:

a)           zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego;

b)           zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

c)            Konsument może także uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów;

d)           może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (na podstawie rezolucji Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin zawiera Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz Załącznik nr 2 – przykładowy Formularz odstąpienia od umowy.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hydrotermo.pl.
 4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego  postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 5. Właścicielem wszystkich zdjęć Towarów jest TERMOPOL Sp.z o.o., z siedzibą w Prałkowcach przy ul. Prałkowce 346, 37-700 Przemyśl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, posiadająca NIP: 679-21-26-687, REGON: 351109914, BDO: 000334183. Prezentowane zdjęcia objęte są ochroną z tytułu prawa autorskiego. Wszelkie kopiowanie i publikowanie bez zezwolenia jest wzbronione.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Regulamin wchodzi w życie wobec użytkowników korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 7 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, o ile umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana. Do rozwiązania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie z powodu zmiany regulaminu §2 ust. 19 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

 

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.hydrotermo.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY