+48 697 410 168
0szt.

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu pod nazwą „Twoja opinia ma znaczenie”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Twoja opinia ma znaczenie” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma Termopol  Sp. z.o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS 0000113479, NIP 6792126687, REGON 351109914, (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.hydrotermo.pl.

1.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201,poz. 1540 z póź. zm.).

1.5 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.7. Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 

2. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

2.1 Konkurs będzie trwał w dniach od 01.11.2019 do 29.02.2020 roku. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2 Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Organizatora http://hydrotermo.pl oraz na Facebooku, pod adresem: https://www.facebook.com/hydrotermo/

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora

http://hydrotermo.pl oraz na Facebooku, pod adresem https://www.facebook.com/hydrotermo/ Laureaci Konkursu, będący autorami najbardziej kreatywnych opinii są wybierani przez Organizatora w cyklu comiesięcznym. O zwycięstwie zostają oni powiadomieni telefonicznie lub otrzymują informację drogą elektroniczną.

 

3. ZASADY KONKURSU

 

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.5 z zastrzeżeniem pkt 1.6 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „Twoja opinia ma znaczenie” spełni łącznie poniżej określone warunki konkursowe:

3.1.1 Umieści pod następującymi adresami po jednej opinii na temat oceny dokonanego zamówienia, oraz jakości obsługi:

1. https://allegro.pl/uzytkownik/48962394/oceny

2. https://www.ceneo.pl/sklepy/hydrotermo.pl-s25367 (dalej jako: „Opinie Konkursowe”)

3.2.Uczestnik, z chwilą opublikowania Opinii Konkursowych w sposób określony w punkcie 3.1.1., udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnie niewyłącznej, nieograniczonej, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy licencji do treści swoich Opinii Konkursowych opublikowanych za pośrednictwem stron internetowych wskazanych w ust. 3.1.1., w przypadku, gdy udzielona przez Uczestnika odpowiedź stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z póź. zm.) (dalej, jako: „Utwór"), w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) utrwalenie Utworu na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej,

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blu-ray, pendrive, itd.),

b) wprowadzania Utworu do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);

c) zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Utworu,

e) używania Utworu w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych),

g) wykorzystanie Utworu w utworach multimedialnych,

h) wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy,

i) wprowadzanie zmian, skrótów w Utworze,

j) udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3.3. Zwycięzca z chwilą otrzymania Nagrody przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do Utworu, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) utrwalenie Utworu na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blu-ray, pendrive, itd.),

b) wprowadzania Utworu do pamięci komputera oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);

c) zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Utworu,

e) używania Utworu w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych),

g) wykorzystanie Utworu w utworach multimedialnych,

h) wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy,

i) wprowadzanie zmian, skrótów w Utworze,

j) udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

 

4. NAGRODY

 

4.1 W Konkursie przewidzianych jest łącznie 5 nagród - kuponów rabatowych o wartości 100 zł każdy na zakupy w sklepie hydrotermo.

4.2 Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

5. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 5 zostaną wyłonieni w drodze wyboru najbardziej interesujących form artystycznych spośród osób, które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe.

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny kreatywność, oryginalność, rzetelność wystawionych opinii o których mowa w pkt 3.1.1 oraz 3.1.2.

 

6. DANE OSOBOWE

 

6.1. W celu otrzymania nagrody laureat powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy udostępnienia tych danych Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.

6.2. Uczestnicy Konkursu przez przystąpienie do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

6.3 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania konkursu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

7.1.Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również: „RODO“, informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest: TERMOPOL Sp.z o.o., z siedzibą w Prałkowcach przy ul. Prałkowce 346, 37-700 Przemyśl NIP: 6792126687, REGON: 351109914. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@hydrotermo.pl

7.2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia i ogłoszenia listy zwycięzców (imienia i nazwiska). 7.3. Dane identyfikacyjne, oraz dane kontaktowe organizator będzie przetwarzał w ww. celach na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia i opublikowania listy zwycięzców zgodnie z zasadami objętymi niniejszym Regulaminem.

7.4. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i otrzymania nagrody.

7.5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7.6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz do trzech miesięcy po jego zakończeniu, przy czym dane laureatów Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności tych wynikających z Ustawy o rachunkowości.

7.7. Uczestnikom przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b) sprostowania nieprawidłowych danych;

c) prawo do wycofania zgody;

d) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

7.8. Uczestnik konkursu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa) w przypadku uznania, iż jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Przetwarzanie danych osobowych, obejmować będzie następujący zakres danych:

a) Imię i nazwisko Uczestnika;

b) Adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika

c) Numer telefonu Uczestnika

 

8. REKLAMACJE

 

8.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie mailowej pod adres: kontakt@hydrotermo.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

8.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

8.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

9.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

9.3 Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w Okresie Konkursu. O zmianie tej Organizator poinformuje przesyłając nową treść Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika na Kuponie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie w terminie 3 dni od dnia jego przesłania / poinformowania Uczestnika zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, jeżeli w tym czasie Uczestnik nie zrezygnuje z udziału w Konkursie, zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu. Organizator nie zwraca Uczestnikowi żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

9.5. W przypadku, jeżeli przed wejściem w życie zmienionej treści Regulaminu, Uczestnik nabył jakiekolwiek prawa, powstałe w związku z realizacją dotychczas obowiązujących postanowień Regulaminu, Organizator oświadcza, że Uczestnikowi nabyte w ten sposób prawa przysługują.

9.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu. O wcześniejszym zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestnika przesyłając informację na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika, co najmniej na 3 dni przed wcześniejszym zakończeniem Konkursu.

9.7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.